دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات خانه های خالی

به گزارش ذهن خاکستری، دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحد های مسکونی خالی در اجرای حکم ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادر شد.

دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات خانه های خالی

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحد های مسکونی خالی در اجرای حکم ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05 طی نامه شماره 200/1400/517 مورخ 1400/07/06 از طریق رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

مشروح این دستورالعمل به شرح ذیل است:

1- به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر واحد های مسکونی خالی موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/09/05 مقرر می دارد) طبق مقررات ماده 54 مکرر قانون مذکور مبنای محابه وشمول مالیات موضوع این ماده بر مبنای سال مالیاتی (یک سال شمسی) می باشد، بنابراین چنانچه مالک یا مالکان واحد های مزبور اشخاص حقوقی با دوره های مالی میانسالی باشند، فارغ از تاریخ شروع و خاتمه دوره مالی آنها، رسیدگی در اجرای مقررات این ماده، برابر با سال مالیاتی سال شمسی خواهد بود

2- ملاک احراز شراید یک واحد مسکونی به نام خانه خالی در شهر های بالاتر از یکصد هزار نفر جمعیت، برای مطالبه مالیات موضوع این ماده به اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان کشور می باشد.

3- در یک سال مالیاتی، یک واحد مسکونی در صورتی به نام یک واحد مسکونی خالی قابل شناسایی است که در آن سال مجمر ما بیش از یکصد و بیست روز به ازای یک مالک، بر اساس اعلام سامانه ملی املاک و اسکان کشور، خالی از سکته باشد؛ بنابراین شناسایی یک واحد مسکونی به نام واحد خالی طی یک سال، دلیل بر شناسایی آن واحد. برای سال بعد، نمی باشد، به نام مثال، چنانچه یک واحد مسکونی در یکصد و بیست روز خاتمه سال 1400 خالی از سکنه و در بقیه اپام آن سال دارای بهره بردار باشد و از سوی دیگر در یکصد و بیست روز اول سال 1401 خالی از سکنه بوده و در بقیه ایام آن سال دارای بهره بردار باشد، در هیچ یک از این سال ها مشمول مالیات واحد های مسکونی خالی نمی باشد و فاصله بیش از یکصد و بیست روز صرفا در طول یک سال شمسی و به ازاء هر مالک، ملاک عمل می باشد.

4- در خصوص واحد های مسکونی خالی شراکتی (دارای چند سالک) مالیات هر شریک به نسبت سهم مالکیت جداگانه محاسبه، اعلام و مطالبه می شود.

5- اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای تشکیل پرونده، صدور اوراق مطالیه اشخاص حقیقی براساس نشانی اصلی مالک یا مالکان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور معین می شود. در صورت عدم اعلام نشانی اصلی در سامانه مذکور، اداره امور مالیاتی ذیصلاح بر اساس نشانی یکی از واحد های مسکونی خالی اعلامی در سامانه املاک و اسکان کشور که متعلق به مالک یا مالکان می باشد به صورت سیستمی معین می شود، مگر آنکه شخص حقیقی اقامتگاه قانونی خود را به صورت میشمی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید که در این صورت اداره امور مالیاتی ذی صلاح بر اساس نشانی اعلامی مودی تعین می شود.

6- محاسبه مالیات موضوع این ماده به ازای هر ماه بیش از یکصد و بیست روز در یک سال شمسی برای هر مالک بوده و حداکثر به مدت هشت ماه در یک سال قابل محاسبه می باشد. این مالیات ماهیانه بوده و کسر ماه مشمول مالیات نمی باشد. برای محاسبه کسر ماه مدت خالی بودن کل سال مینای محاسبات می باشد، لذا حداکثر 30 روز برای شش ماه اول و 29 روز برای شش ماه دوم در سال بعد از 120 روز به نام کسر ماه در محاصیات لحاظ نمی شود شش ماه ابتدای سال مالیاتی فصول بهار و تابستان 31 روزه و پنج ماه ابتدایی فصول پاییز و زمستان 30 روزه و ماه اسفند هر سال حسب مورد 29 روزه یا 30 روزه لحاظ می شود

7- شرح موضوع ماده 131 قانون مالیات های مستقیم در محاسبه مالیات این ماده برای اشخاصی حقبنی، به ازای هر ماه قابل اعمال بوده و ماخذ محاسبه شده بر اساس جدول املاک مشابه معین و اعلام شده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 54 قانون فوق با اعمال مقررات ماده 53 قانون مذکور (پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات) در هر ماه با سایر ماه ها جمع نمی شود و اصرفأ مالیات محاسبه شده به ازاء هر ماه برای محاسبه مالیات نهایی با هم جمع می شود.

7-1-مالیات اشخاص حقوقی براساس شوخ ماده 105 قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود.

8- اعمال نرخ های دوازده برابر و هجده برابر برای سال های دوم، سوم و به بعد حسب مورد صرفا در صورت توالی سال ها بوده و در صورتی که بین سال هایی که واحد مسکونی خالی بر اساس اطلاعات سامانه خالی قلمداد نشده و فاصله باشد، مالیات سال نو هم با نرخ سال اول محاسبه می شود. به نام مثال در صورتی که براساس اطلاعات سامانه واحد مسکونی آقای الف در سال های 1400 و 1402 خالی اعلام شده و برای سال 1400 خالی محسوب نشده باشد، مالیات برای هر یک از ماه های سال های 1400 و 1402 با رعایت قسمت اخیر ماده 54 مکرر قانون مذکور برای اشخاص دارای 5 واحد مسکونی خالی و یا کمتر باشند، با ضریب شش برابر محاسبه می شود.

8-1- ضرایب مالیاتی مندرج در ماده 54 مکرر قانون مذکور برای مالک یا مالکان دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده 54 مکرر قرق اعمال می شود.

8-2- میزان مالکیت از واحد مسکونی (مالکیت کمتر از شش دانگ) موثر در محاسبات می باشد، بنابراین ضریب دو برابری برای مالکان پیش از پنج واحد مسکونی خالی به شرطی که میزان مالکیت مالک از 30 دانگ (معادل 5 واحد مسکونی خالی۔ فارغ از متراژ هر یک از واحدها) بیشتر باشد قابل اعمال است، به نام نمونه در صورتی که شخصی در مجموع، در هفت واحد مسکونی خالی مالکیت کمتر از شش دانگ داشته باشد مثلا مجموع 29 دانگ، در محاسبات مالیات، ضریب دو برابری بیش از پنج واحد مسکونی خالی اعمال نخواهد شد.

8-3- با رعایت بند (82) در صورتی که مالک یا مالکان در قسمتی از یک سال مالیاتی، کمتر از شش واحد و در بقیه همان سال شش واحد یا بیشتر واحد مسکونی خالی داشته باشند، ضرایب دو برابری موضوع قسمت اخیر ماده 54 مکرر قانون مذکور با رعایت مقررات مربوطه (مهلت یک صد و بیست روز صرفا در ماه هایی که دارای شش واحد مسکونی خالی با بیشتر بوده قابل اعمال می باشد. همچنین در صورتی که مالک دارای شش واحد مسکونی خالی (با رعایت مهلت مجاز 120 روز در سال) در روز های غیر متناوب باشد در صورتی که خالی بودن شش واحد تجمیعی به یک ماه یا بیشتر منجر شود برای همان ماه ضرب دو برابری مربوط لحاظ می شود. به نام نمونه مانک بعد از 120 روز مورد حکم در صدر ماده 54 مکرر قانون مذکور ده روز در شهریورماه، ده روز در آبان ماه و ده روز در بهمن ماه دارای شش واحد و در بقیه سال دارای کمتر از شش واحد مسکونی خالی بوده است، در این حالت ضریب دو برابری صرفا برای یک ماه قابل اعمال می باشد.

9- مهدت محاسبه مالیات موضوع این ماده خاتمه تیرماه سال بعد برای هر سال از سال 1400 می باشد که با عنایت به دسترسی به اطلاعات از طریق وزارت راه و شهرسازی به صورت سیستمی محاسبه می شود. سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات متعلق به واحد های مسکونی خالی شناسایی شده هر سال را به همراه ایجاد امکان پرداخت الکترونیک مالیات تا خاتمه تیرماه سال بعد، ضمن ارسال پیامک برای مالک یا مالکان، در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور با کارپوشه مودیان به مالک یا مالکان اعلام خواهد نمود. در صورت عدم پرداخت مبلغ معین شده تا یک ماه بعد از اعلام سازمان، اوراق مطالبه در مهلت قانونی و به صورت سیستمی صادر و نسبت به ابلاغ آن به مالک یا مالکان حسب مقررات اقدام می شود. این امر مانع از اجرای حکم جره 2 بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نخواهد بود.

10- واحد های مسکونی واقع در شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستا های کشور که به استاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حکم واحد مسکونی خالی تلقی شده اند، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات سال اول موضوع ماده 54 مکرر قانون مذکور خواهند بود.

10-1- با عنایت به بند 6 تبصره ماده 169 مکرر، در صورت عدم انجام به موقع تکالیف (هر گونه تغییر در محل اقامت با خرید و فروش واحد تحت تملک خود)، به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی نو، به صورت ماهیانه مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول ماده 54 مکرر قانون مذکور شش برابر مالیات اجاره آن ماه) می شود بدیهی است این امر مانع از مطالبه و وصول مالیات و جرایم واحد های مسکونی خالی حسب مورد موضوع ماده 54 مکرر و تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور نخواهد بود.

10-2- در موارد صدور برگ مطالبه مالیات و جراتم حسب مورد مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم با رعایت سایر مقررات مربوط در خصوص جریمه موضوع ماده 54 مکرر و تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور على الخصوص بند 10 این دستورالعمل جاری می باشد.

11-در یک سال شمسی برای تمام املاک مشمول مالیات خانه های مسکونی خالی هر شخص حقیقی یا حقوقی، یک برگ مطائبه صادر و تمام املاک، سهم مالکیت، میاخد محاسبه مالیات، مالیات هر واحد و جمع مالیات مورد مطالبه در آن درج می شود.

12- در مواردی که پس از صدور برگ مطالبه، اطلاعات نوی از مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی حاصل شود که موجب افزایش مالیات مطالبه شده قبلی شود، نسبت به مطالبه مالیات متعلقه اقدام خواهد شد.

در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مالیات متعلق به موجب برگ مطالبه از مالک مطالبه خواهد شد. ابلاغ اوراق مطالبه، اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی مربوط تابع مقررات قانون مالیات های مستقیم می باشد.

14-در صورت عدم پرداخت مالیات، مالیات متعلق به همراه جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم در اجرای مقررات قانون مالیات های مستقیم از جمله فصل وصول مالیات یا در زمان تنظیم سند انتقال قطعی در کدام مقدم باشد قابل وصول خواهد بود.

15-با عنایت به قسمت اخیر ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، چنانچه حسب اعلام مرکز آمار ایران، واحد های مسکونی موجود در هر شهر بالای یکصد هزار نفر جمعیت 1/15 برابر تعداد خانوار های ساکن در آن شهر برسد، مشمول مالیات موضوع ماده مذکور نخواهد بود. این امر مانع از اعمال جریمه موضوع بند 4 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور در صورت عدم ثبت و اعلام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نخواهد بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 23 مهر 1400 بروزرسانی: 23 مهر 1400 گردآورنده: greymind.ir شناسه مطلب: 215

به "دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات خانه های خالی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات خانه های خالی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید